Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

Program EVVO

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA NA ZŠ a MŠ Sopotnice,
příspěvková organizace

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA NA ZŠ a MŠ Sopotnice,
příspěvková organizace

I v letošním školním roce 2017/18 se v rámci environmentální výchovy budeme na naší škole věnovat především tématu odpadů a jejich vlivu na životní prostředí. Stejně jako v předchozích letech se i nadále budeme snažit o harmonizaci vztahu mezi školou a přírodou a dále se budeme snažit rozvíjet znalosti žáků v oblasti ochrany životního prostředí. Opět budeme prostřednictvím přednášek, soutěží, výkladů a praktických činností dětem připomínat dopady lidských aktivit na přírodu a životní prostředí jako celek. 

EVVO ve výuce
Program environmentální výchovy (EVVO), je provázán s ŠVP ZŠ i ŠVP MŠ, neboť EVVO je součástí všech vyučovacích předmětů a výchovně-vzdělávací práce minimálně v rozsahu průřezových témat.
Upřednostňujeme projektovou výuku, exkurze, poznávání okolí, přednášky a diskuze. Nezapomínáme ani na spolupráci s odborníky, se středisky ekologické výchovy atd.
Smyslem EVVO je vzbuzovat v žácích zájem o své okolí, snahu přemýšlet o dopadech svého jednání na okolní organismy a tendenci nacházet stále ekologičtější a příznivější způsoby života, tak aby i další generace mohly vyrůstat v krásné a neponičené krajině plné nejrozmanitějších rostlinných a živočišných druhů. Naším zájmem je především to, aby žáci pochopili, že na každém z nás záleží, v jakém prostředí budeme žít a co po nás do budoucna zbude. Cílem EVVO je rozvoj vztahu žáků k přírodě, rozvoj systematického myšlení a vnímání světa kolem nás.
Témata s environmentální problematikou jsou průřezově zařazena do výuky v každém ročníku.

EVVO je v ŠVP naplněna formou průřezových témat

 je založena na pochopení lidských priorit a hodnot
 žáci se účastní přednášek s ekologickou tématikou a ekologických výukových programů dle aktuální roční nabídky
 žáci se zapojují do soutěží s ekologickou tématikou, které jim formou hry a prožitku lépe umožní pochopit problematiku životního prostředí
 zároveň se žáci učí poznávat přírodu a problematiku životního prostředí formou terénních pozorování, vycházek a výletů nejen do okolí školy
 při získávání informací žáci využívají rovněž výpočetní techniku, řadu informací získávají prostřednictvím internetu, čímž se učí nejen vyhledávat informace, třídit je, ale i lépe porozumět textu a zlepšit si svoji čtenářskou gramotnost

Náměty uplatňované v jednotlivých předmětech a ročnících:

Téma: Problematika životního prostředí (životní hodnoty a priority lidské společnosti)

 zná nezbytné podmínky života: voda, vzduch, půda
 zná hlavní příčiny znečištění životního prostředí
 umí vysvětlit příčiny zhoršení stavu životního prostředí
 seznamuje se s příčinami a důsledky ekologických katastrof
 sleduje stav znečištění ovzduší a změn klimatu v rámci ČR
 šetří energiemi, dodržuje režimy pro práce s PC, osvětlení učeben, chodeb atd.
 pokud možno používá ekologické čisticí a toaletní prostředky
 uvědoměle šetří vodou
 chápe princip čistíren odpadních vod

Prostředek: výuka (přírodopis, chemie, fyzika, prvouka, …), prezentace, literatura, internet, televizní zpravodajství, tisk, projektové dny

Téma: Recyklace (zodpovědnost za lidské činy a negativní dopady lidského konání na životní prostředí)

 umí popsat postupy recyklace jednotlivých druhů odpadu
 žáci všech ročníků jsou řádně poučeni o možnostech třídění odpadu a jeho recyklaci
 aktivní třídění odpadu: plasty, kov, sklo a papír do označených nádob v areálu školy
 chápe důležitost recyklace papíru pro životní prostředí 
 účastní se sběru starého papíru
 zná energetickou náročnost výroby hliníku a nutnost jeho recyklace
 aktivně se zapojuje do sběru hliníkového odpadu
 pečuje o čistotu okolí školy a svého bydliště
 hospodárně zachází s elektrickou energií, pitnou vodou i dalšími materiály
 aktivní účast školy v soutěži Recyklohraní

Prostředek: výukový program, výuka (chemie, fyzika, pracovní činnosti, ...), výtvarné práce, tvořivé činnosti, pěstitelské práce, prezentace, literatura, internet, soutěže

Téma: Příroda kolem nás (vytváří si citový vztah k přírodě)

 vnímá rozmanitost přírody
 umí rozlišit jednotlivé druhy přírodnin
 aktivně se účastní poznávání rostlin, živočichů a minerálů
 přírodniny dokáže využít v různých oblastech lidského života
 podílí se na úpravě prostředí nejen ve škole, ale i v okolí školy
 zná vhodné podmínky pro pěstování rostlin
 jednotlivé druhy rostlin umí vhodně aranžovat
 účastní se sběru pomerančové kůry a vybraných druhů bylin
 prokazuje znalost chovu drobných zvířat
 dodržuje zásady bezpečného kontaktu s živočichy
 zná jednotlivé zdroje potravy a umí využít jednotlivé potraviny
 ví, kdy člověk začal jednotlivé komodity využívat a zná jejich historii
 porovnává četnost konzumace či pěstování/chování jednotlivých komodit
 umí rozpoznat jednotlivé druhy hub
 získává praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě
 umí se chovat v lese
Prostředek: výtvarné práce, tvořivé činnosti, pěstitelské práce, přírodní vědy, přednášky, prezentace, literatura, dějepis, internet, televizní zpravodajství, exkurze, soutěže


Téma: Chráněné krajinné oblasti (utváří si mravní a citově podloženou vazbu k ohroženým druhům organismů a k přírodě jako celku)

 chápe nutnost ochrany přírody
 charakterizuje specifika chráněných krajinných oblastí
 zná přírodní a kulturní bohatství ČR
 umí vyjmenovat jednotlivé NP a CHKO České republiky
 zvládá vyjmenovat ohrožené druhy rostlin a živočichů, které jsou typické pro jednotlivé lokality
 chápe příčinu ohrožení vybraných druhů organismů
 ví o zákonech a vyhláškách na ochranu rostlinstva a živočišstva
 zná nejznámější záchranné stanice pro zraněná zvířata a ptáky
 ví, co je tzv. červená kniha
 snaží se vymyslet způsob ochrany ohrožených rostlin a živočichů
 zajímá se o kulturní a historické památky ČR

Prostředek: přednášky, prezentace, literatura, regionální tisk, práce s klíči rostlin a živočichů, internet, televizní zpravodajství

Jednotlivá témata jsou do výuky a výchovně – vzdělávací práce zařazena postupně od předškolního vzdělávání, až do  9. ročníku s přihlédnutím k věku, schopnostem a dovednostem dětí.

S uvedenými tématy pracuje i školní družina a MŠ.

Za organizaci akcí podporující environmentální výchovu na škole je zodpovědný koordinátor EVVO.

                                                            Sepsala: Ing. Jana Hásnedlová –  koordinátor EVVO