Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

Koncepční záměry

 • udržovat naplněnost školy a zabránit odlivu žáků do okolních škol
 • nadále spolupracovat se spádovými školami, spolupráci rozšiřovat
 • dosáhnout otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole, budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti
 • dlouhodobou prací a důsledným prosazováním pravidel a směrnic snížit rizika nevhodného a závadného chování žáků
 • zvýšit motivaci žáků k dosahování lepších výsledků především v hlavních předmětech
 • klást důraz na čtenářskou, matematickou, finanční gramotnost a sociální gramotnost
 • vytvářet příznivou atmosféru, uplatňovat individuální přístup k odlišným potřebám každého dítěte
 • zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, schopnost dialogu
 • průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy.
 • školní vzdělávací program vhodně doplňovat nabídkou povinně volitelných a nepovinných předmětů, případně zájmovou činností poskytovanou nejen z řad pedagogů
 • evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči, v případě nutnosti ve spolupráci s poradenským zařízením. Důsledně zpracovávat a plnit individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i pro žáky nadané a talentované.
 • výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování dětí a žáků (užívání návykových látek, šikana apod.)
 • dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení
 • odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry
 • systematicky budovat školní poradenské pracoviště, ve kterém budou působit výchovný poradce a školní metodik prevence, usilovat o zajištění odborných služeb dalšími pracovníky.
 • škola bude podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a využívat získané poznatky a podněty pro celkové zlepšení práce školy
 • škola bude zlepšovat estetický vzhled svých budov, jejich vnitřních prostor a jejího okolí
 • škola bude rozvíjet digitální technologie a nové možnosti výuky
 • pokračovat v úpravě venkovních prostor k aktivnímu odpočinku žáků i k výuce.
 • zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů vyhlašovaných MŠMT
 • zajistit obnovu ICT vybavenosti.
 • investiční plán bude dán Plánem investic, resp. možnostmi zřizovatele