Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

Koncept výchovy ke zdravému způsobu života

Koncept výchovy ke zdravému způsobu života

- vychází z Národního programu rozvoje sportu pro všechny a z informací k organizaci tělesné výchovy

1. zaměření na žáky

- základním cílem je motivace ke sportu pro zdraví, k pěstování morálních vlastností, ke správné výživě, životosprávě a hygieně, vynasnažíme se rozšířit nabídku těchto aktivit:

a) sportovní aktivity
- účast na pro nás vhodných  sportovních soutěžích
- zapojování žáků do zájmové TV  (sportovní hry, aerobic, fotbalový klub)
- spojení exkurzí, školních výletů a pobytových akcí se sportovními aktivitami (turistika, hry v přírodě, orientační soutěže)
- využívání bruslení a plavání v hodinách povinné TV
- využívání pohybových relaxací v hodinách či o přestávkách ve školní družině a ve třídách I. stupně (relaxační koutky, koberce)
- pobyt na  školním hřišti (plácku), či na sportovišti za družinou
- uspořádáním sportovního dne v závěru školního roku
- pořádání zimního výukového pobytu s lyžováním a jinými dostupnými zimními aktivitami

b) výživa a životospráva
- pitný režim – možnost natočit si připravený studený nápoj (I. stupeň, kdo má zaplacený pitný režim), vést žáky k pití kohoutkové vody
- projekt „Školní mléko“, „Ovoce do škol“
- přizpůsobení školní kuchyně novým trendům ve výživě

c) zapracování témat do plánů jednotlivých předmětů
- projekt „Zdravé zuby“
- zdravá výživa a jídelníček  (Zdravá 5 , Párty zdravé 5)
- kultura stolování, chování ve stravovacích zařízeních
- životospráva, režim dne
- psychohygiena
- osobnostní výchova – sebeúcta, samostatnost, zodpovědnost, sebekontrola

d) prevence a bezpečnost
- bezpečí člověka, mezilidské vztahy, ochrana zdraví
- spolupráce s policií a červeným křížem v prevenci nemocí a úrazů


2. zaměření na pracovníky školy

- cílem je relaxace po namáhavé práci, zdravý životní styl ( čerpání FKSP sportovní aktivity, vitamínové preparáty
- společné sportovní akce (bowling, voda, …)

3. zaměření na rodiče a ostatní veřejnost

- zpřístupnění  tělocvičny formou výhodného pronájmu pro spolky obce (cvičení žen, mladí hasiči apod.)
- besedy s rodiči v rámci třídních schůzek na téma zdravého životního stylu jejich dětí (vhodná skladba svačin apod.)

4. v  materiální oblasti

- pravidelně aktualizovat nástěnky na chodbách  s přehledy o výsledcích soutěží,
o nabídkách zájmové činnosti externích organizací a o plánovaných akcích
- postupně obnovovat a modernizovat nářadí a náčiní v tělocvičně a na hřišti
- využití venkovní učebny, péče o okolí školy a školky, péče o květiny ve  výuce  pracovních činností

5. v oblasti různé
- pokusit se o realizaci dalších společných akcí učitelů, rodičů a žáků
- upevnit kontakty s jinými ZŠ v tělovýchovných a kulturních aktivitách
- vést žáky k Fair play
- vést žáky ke zdravému životnímu stylu i v oblasti prevence zneužívání návykových látek a drog – viz plán metodika prevence, plán EVVO

 

V Sopotnici 31. 8. 2016
                                                                          

 


Mgr. Helena Korábová, ředitelka školy