Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

Oblasti činností výchovného poradenství

NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

- pomáhá žákům s výběrem středních škol a s vyplněním přihlášek na další studium

- dlouhodobě sleduje profesionální orientaci žáků, která odpovídá jejich zájmům, zvláštní pozornost věnuje rovněž žákům nadaným a talentovaným, a žákům se změněnou pracovní schopností

- sleduje specifické poruchy učení,  navrhuje řešení

- ve spolupráci s metodikem prevence zajišťuje  a kontroluje  informovanost žáků o vlivu sociálně patologických jevů

- vede písemnou evidenci problémových a neprospívajících žáků , zjištěné poznatky předává třídními učiteli, učitelům jednotlivých předmětů, popř. pedagogické radě

- zvláštní pozornost  věnuje žákům problémovým, ať už z hlediska prospěchu nebo chování, a dále pak žákům, u kterých není dostatečná podpora z rodinného zázemí

- poskytuje individuální porady žákům  a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů

- spolupracuje při řešení vzniklých problémů  třídními učiteli a jednotlivými vyučujícími, dále pak v  obtížnějších případech s pedagogicko - psychologickou poradnou  (Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kěžnou, Hradec Králové….)

- pravidelně se účastní setkávání výchovných poradců a seminářů k této problematice

 

Oblast činností výchovného poradce:

I. Úkoly vyplývající z návrhu vyhlášky o systému školského poradenství poradenství – čl. 2 - školský poradce

1. Systematické a dlouhodobé sledování a hodnocení žáků (ve škole i v rodině) - učební, výchovné problém, tělesné postižení, talentovanost - pomoc při zařazování do přísl. činnosti (kroužky, spec. školy)

2. Návrhy na řešení problémů - konzultace s TU, Ř, pedagogickým sborem

3. Spolupráce - s rodiči (konzultace) - s PPP (návrhy na vyšetření, průběžné kontroly, konzultace s psychology i pedagogy) - s pediatrem (zdrav. problémy ovlivňující škol. úspěšnost)s ostatními institucemi (ZUŠ, ÚP – informační poradenské centrum)

4. Vytváření informačních systémů pro učitele, žáky a rodiče - odborná pomoc v otázkách psychického a sociálního vývoje, prevence výchovných a výukových poruch, náprava vad a poruch, informace o studiu a učebních oborech (TU, rodiče, žáci, Úřad práce – IPS)

5. Individuální práce s problémovými žáky a jejich rodiči (na základě požadavků TU)

II. Spolupráce s rodiči

• doporučení vyšetření na PPP (zdůraznění pomoci žákovi + možnost překonání obtíží při včasné pomoci)
• práce podle pokynů PPP
• osvěta (dyslexie, dysgrafie, ...)
• výběr vhodného povolání
• vedení rodičů k zodpovědnosti za výchovu dítěte

III. Spolupráce s učiteli

• seznamování s problémy a jejich řešení – školní zralost, logopedie, vývojové poruchy učení
• pomoc při vyplňování žádostí o vyšetření v PPP
• pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích programů pro žáky s VPU
• zařazování do hodin nápravy
• sledování stupně nápravy
• konzultace vzdělávacích postupů a metod dle individuálních plánů
• zhodnocení výsledků výuky dle IP, aktualizace IP
• doplnění metodických materiálů pro vyučující a sledování práce s nimi
• přechod žáků 5. ročníku na II. stupeň ZŠ (spolupráce s vyučujícími v 5. a 6. ročníku, adaptační kurz)
• správný výběr směru povolání

IV. Školní docházka

• prevence záškoláctví
• řešení záškoláctví ve spolupráci s TU a zákonnými zástupci
• sledování systematické práce TU – sledování nepřítomnosti, v případě podezření žádat potvrzení lékaře o nemoci, písemné sdělení rodičům ...

V. Spolupráce s pediatrem

• práce se zdravotně oslabenými žáky
• žáci školně nezralí

VI. Protidrogová prevence (ve spolupráci s metodikem prevence)

• sledování delikvence mládeže a její důsledky
• prevence negativních důsledků používání drog a návykových látek
• zdůraznění škodlivosti jakýchkoli drog, zdůraznit negativního působení drogy na dětský organismus
• volný čas
• správná životospráva, zdravý životní styl
• biorytmy – rytmus dne – střídání – aktivita – odpočinek – hygiena – učení – spánek – stres

VII. Spolupráce základní škola X mateřská škola, školy ze spádových oblastí 

• sledování VPU
• spolupráce s učiteli, seznámení s výchovnými problémy dětí/ žáků
• zajištění kompatibility vzdělávacích programů (škola X školka)
•společné akce a činnosti
•návštěva předškoláků ve škole
• zajištění návaznosti výuky (předcházení stresům při nástupu na úplnou ZŠ)

VIII. Prioritní úkoly

•vypracování plánů pedagogické podpory 
• vypracování individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s VPU dle diagnostiky a pokynů PPP
• sledování delikvence mládeže
• protidrogová prevence
• informovat o studijních a učebních oborech