Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

Postup při řešení školního úrazu

Postup řešení školního úrazu žáka
 

1. Každý úraz ve škole nebo na školní akci (výlet, soutěže, turnaj atd.) je žák povinen ihned nahlásit příslušnému vyučujícímu konajícímu dozor.  Úraz je pedagogickým pracovníkem zaevidován do knihy úrazů.
2. Škola dle zákonem stanovených kritérií vyhotoví záznam o úrazu žáka a je pak plně v kompetenci a zájmu rodičů (zákonných zástupců), pokud požádají o odškodnění.
V tom případě musí v co nejkratší době vyplnit Žádost o odškodnění úrazu žáka (viz příloha).
Vyplněnou žádost žák doručí  třídnímu učiteli, metodikovi prevence  nebo ředitelce školy a obdrží  tiskopis Lékařská zpráva pro odškodnění za vytrpěné bolesti, kterou následně vyplní lékař. (Tento administrativní úkon je většinou zpoplatněn, proto doložte ke zprávě doklad o zaplacení.)
3. Po ukončení léčby žák doručí do školy:
a) Kopii lékařské zprávy s uvedenou diagnózou úrazu
b) Lékařskou zprávu pro odškodnění za vytrpěné bolesti (+ doklad o zaplacení).
4. Škola v souladu se zněním zákona a vyhlášky informuje o nahlášené události zdravotní pojišťovnu žáka.

 

Žádost o odškodnění úrazu žáka
 

Příjmení a jméno žáka: ………………………………………....................

Dat. narození: ……………………
 

Bydliště: ………………………………………………………………………………………
 

Příjmení a jméno zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………..
 

Telefon: …………………………………………….                                                            

E-mail: ……………………………………………………………….
 

Číslo účtu (pro zaslání odškodnění): ………………………………………………………………………………….
 

Žádám tímto o odškodnění úrazu svého syna (dcery) ze dne:

……………………………………………..

                           

                                                                                                                                                                                                     ……………………………………………………
    Podpis zákonného zástupce