Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

Krizový plán školy - doplněk ke Školnímu řádu

Základní škola a mateřská škola Sopotnice, příspěvková organizace

Č.j.:  Ř/73/2017

 

Krizový plán školy – doplněk ke Školnímu řádu
s účinností od 1. 12. 2017

 

Vypracovala:
Mgr. Helena Korábová, ředitelka školy, výchovný poradce


Krizový plán školy je dokument,  který obsahuje přesný návod postupu při řešení krizových situací ve škole.

Krizový plán školy vychází z těchto dokumentů:

1. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28.

2. Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č. j. 14423/99-22
3. Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j. MSMT- 22294/2013-1.
4. Metodický pokyn k jednotnému uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č. j. 10194/2002-14
5. Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských zařízeních, č. j. 16227/96-22
6. Pravidla a kritéria pro udělování výchovných opatření

Krizový plán se opírá o tyto zákony:

1. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí
2. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
3. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
4. Zákon č. 140/1967 Sb., Trestní zákon
5. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
6. Závazný pokyn policejního Prezidenta č. 8/2001 č. 4/200 o vstupu Policie ČR do škol
Prevence je naší školou zajišťována celoročně podle Minimálního preventivního programu, se kterým jsou seznámeni učitelé, žáci i  zákonní zástupci. Minimální preventivní program je každý rok vyhodnocován. V prevenci rizikového chování žáků se na naší škole zaměřujeme na předcházení rozvoje rizik, která by mohla směřovat k přestupkům či dokonce k trestným činům. Zjistí-li škola závažný přestupek nebo trestný čin, řeší jej podle následujících postupů:

Výskyt tabákových výrobků:

Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Žák si je vědom, že porušením zákazu kouření ve všech prostorách školy i prostorách přilehlých, se vystavuje přísným kázeňským postihům (Školní řád).
Postup při konzumaci tabákových výrobků ve škole:
1. Je-li žák ve škole přistižen při konzumaci tabákových výrobků, je nutné mu v další konzumaci zabránit.
2. Tabákový výrobek je nutné žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
3. Pedagogický pracovník o události sepíše stručný zápis s vyjádřením žáka, který bude založen v agendě výchovného poradce nebo metodika prevence.
4. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel neprodleně zákonného zástupce nezletilého žáka telefonicky, poté i písemně. 
5. V závažných případech, zejména s ohledem na věk a chování žáka, jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD).
6. Z konzumace tabákových výrobků jsou pro žáka vyvozena výchovná opatření vycházející ze Školního řádu.

Výskyt a konzumace  alkoholu:

Prodej alkoholu osobám mladším 18-ti let je v ČR zakázán. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18-ti let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat. Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let může být trestním činem nebo přestupkem.
Školním řádem je stanoven zákaz užívání alkoholu v prostorách školy i v přilehlých prostorách a na všech akcích pořádaných školou.

Postup při konzumaci alkoholu ve škole:

1. Je-li žák ve škole či na školní akci přistižen při konzumaci alkoholu, je nutné mu v další konzumaci zabránit.
2. Alkohol je třeba žákovi zabavit a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka pedagogický pracovník posoudí, zdali mu nehrozí nějaké nebezpečí (bezprostřední ohrožení na zdraví a životě).
4. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do takové míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a neprodleně přivolá lékařskou službu první pomoci.
5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka, který výchovný poradce a metodik prevence založí do své agendy a vyrozumí vedení školy.
6. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka neprodleně vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou pravomocí a vyčká jeho pokynů.
8. Zákonnému zástupci ohlásí škola písemnou formou skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák výuky schopen.
9. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní ochrany dítěte dle § 10 odst. 4 písmeno g) zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.
10. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců poskytne škola potřebné informace o možnosti odborné pomoci při řešení takové situace.
11. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů.
12. V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a žák je intoxikovaný, je i zajištěná tekutina předána přivolanému lékaři.
13. Z přinesení a konzumace alkoholu ve škole jsou pro žáka vyvozena výchovná opatření vycházející ze školního řádu.

Postup při nálezu alkoholu ve škole:

V případě, kdy pracovníci školy najdou v prostorách školy alkohol, postupují takto:

1. Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění chemické struktury.
2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
3. Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.
 4. Zpracují stručný zápis o události.

V případě, kdy pracovníci školy zadrží u nějakého žáka alkohol, postupují takto:

1. Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění chemické struktury nálezu a ihned uvědomí vedení školy.
2. O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen (datum, místo a čas nálezu, jméno žáka, podpis žáka). V případě, že žák odmítá podepsání záznamu, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy,  třídní  učitel a metodik prevence  (výchovná komise). Zápis záznamu si založí výchovný poradce a metodik prevence do své agendy.
3. O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, jedná-li se o opakovaný nález u téhož žáka, vyrozumí taktéž orgán sociálně právní ochrany dítěte.
4. Z přinesení  alkoholu do  školy jsou pro žáka vyvozena výchovná opatření vycházející ze školního řádu.
5. V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a žák je intoxikovaný, je i zajištěná tekutina předána přivolanému lékaři.

Omamné a psychotropní látky (OPL)

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření a propagace OPL, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek (Školní řád).

Konzumace OPL ve škole :

1. Je-li žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy v době vyučování nebo v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
2. Návykovou látku mu pracovník školy odebere a zajistí tak, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka a případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
4. V případě, že je ohrožen žák na zdraví a životě po požití OPL, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a přivolá lékařskou službu první pomoci.
5. Pokud akutní nebezpečí nehrozí, pedagogický pracovník ihned sepíše vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.
6. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl pro nezpůsobilost pokračovat ve výuce a v pobytu ve škole.
7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně právní ochrany vyžadovat pomoc.
8. Zákonnému zástupci škola oznámí konzumaci OPL dítětem i v případě, když je schopno výuky.
9. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takovéto situace.
10. Současně splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní ochrany dítěte a Policii ČR.
11. Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Je třeba rozlišovat distributora od uživatele. Distribuce OPL je trestným činem, konzumace je hrubým porušením školního řádu.

Distribuce a nález OPL ve škole:

Distribuce OPL je považována za protiprávní jednání, může být kvalifikována jako trestný čin, kdy množství látky není rozhodující. Přechovávání OPL je také protiprávním jednáním, může být kvalifikováno jako přestupek nebo jako trestný čin.
 

Postup při zjištění OPL ve škole:

1. Jestliže má pracovník školy podezření, že došlo ve škole k distribuci OPL, uvědomí neprodleně ředitelku školy,  a ta   oznámí tuto skutečnost Polici ČR.
2. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola zákonného zástupce a orgán sociálně právní ochrany mládeže.
 

Nález OPL v prostorách školy:

1. Látka se nepodrobuje testům a pracovník školy ihned informuje ředitelku  školy.
2. Za přítomnosti dalšího pracovníka se vloží nalezený materiál do obálky, označí se datem, časem a místem nálezu, přelepí, orazítkuje a uschová v trezoru. 
3. O nálezu škola vyrozumí Policii ČR.
Nález u některého žáka:
1. Zabavená látka se nepodrobuje testům a pracovník školy ihned informuje ředitelku školy.
2. Za přítomnosti dalšího pracovníka školy se vloží nalezený materiál do obálky, označí se datem, časem a místem nálezu, přelepí, orazítkuje a uschová v trezoru.
3. O nálezu škola vyrozumí Policii ČR a informuje zákonného zástupce žáka.
4. O nálezu je sepsán stručný záznam (datum, místo, čas nálezu, jméno, podpis žáka), zápisu je přítomna ředitelka školy či jí pověřený pedagogický pracovník.
5. V případě, že se látka našla u žáka, který se jí intoxikoval, předá se zajištěná látka přivolanému lékaři.
 

Postup při podezření, že žák má u sebe OPL:

1. Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, řešení spadá do kompetence Policie ČR.
2. Škola neprodleně vyrozumí Policii ČR, zkonzultuje postup a informuje zákonného zástupce žáka.
3. Žáka je třeba izolovat a do příjezdu policie ho mít pod dohledem.
4. Pracovníci školy nesmí provádět osobní prohlídku ani prohlídku věcí žáka. Žák může předložit obsah své školní tašky na požádání pedagogického pracovníka, avšak dobrovolně.
5. Výchovná opatření při nálezu, distribuci, užívání, přechovávání OPL v prostoru, areálu školy a při akcích školy vycházejí ze Školního řádu.
 

Záškoláctví

Třídní učitel by měl být nejpozději do 24 hodin  informován od rodičů a zákonných zástupců o důvodu nepřítomnosti žáka ve škole. Pokud tak neučiní, situaci lze klasifikovat jako záškoláctví. Přestupek je hodnocen různými stupni výchovných opatření (viz Školní řád).

Krádeže

Jedná se o protiprávní jednání, a jakmile se škola o takovém jednání dozví, nahlásí tuto skutečnost orgánům činným v trestním řízení, případně doporučí poškozenému (jeho rodičům, zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. Úkolem školy je vést žáky ke všímavosti vůči svému okolí a v případě, že budou svědky takového jednání - krádeže, aby neprodleně tuto skutečnost ohlásili třídnímu učiteli, výchovnému poradci, školnímu metodikovi prevence, ředitelce školy, popřípadě jinému pedagogickému pracovníkovi školy.

Rasismus

Vzhledem k závažnosti tohoto tématu třídní učitel neprodleně zajistí bezpečnost případné oběti. Dále oznámí skutečnost rodičům nebo zákonným zástupcům oběti i agresora a postupuje dle preventivního plánu proti šikaně, popř. informuje policii ČR dle závažnosti situace a případného ohrožení bezpečí oběti. Přestupek je hodnocen dle  Školního řádu.

Vandalismus

Dle školního řádu žák nesmí vědomě ničit majetek školy či někoho jiného. Při zjištění takové skutečnosti jsou neprodleně informováni  zákonní zástupci. Žák (zákonní zástupci žáka) je povinen uhradit způsobenou škodu. Přestupek je hodnocen dle Školního řádu.

Podvod

Zpravidla jde o podvody typu falšování podpisu zákonných zástupců, klasifikace pracovních úkolů. Pokud jde o falšování podpisu na omluvence z důvodu nepřítomnosti žáka ve vyučování, je třeba tento přestupek klasifikovat jako záškoláctví .  Podvod  je hodnocen dle Školního řádu.

Kyberšikana

Pokud je žák vystaven některé z forem soustavného obtěžování nebo napadání přes internet, mobilní telefon nebo přes sociální sítě (facebook apod.), třídní učitel okamžitě informuje ředitelku školy, výchovného poradce a školního metodika prevence. Zákonní zástupci jsou pozváni do školy a s jejich pomocí se snaží eliminovat možnost přístupu k žákovi (oběti) ze strany agresora. Pokud je agresor neznámý, je v této situaci doporučeno řídit se pravidly pro bezpečný pohyb na internetu (také je lepší změnit telefonní číslo, adresu na facebooku, internetu, mailu či zvolit jinou sociální síť). Po určitou dobu se snažit vyhýbat těmto kontaktům. Pokud je agresor známý, je třeba informovat také zákonného zástupce agresora a vysvětlit mu, že jde v podstatě o trestný čin, který by měl být takto posuzován, pokud nebude s okamžitou platností ukončen. Pokud došlo k tomuto činu v prostorách školy, bude přestupek hodnocen dle Školního řádu.  V opačném případě je na zákonných zástupcích oběti, zda případ nahlásí příslušným orgánům (Policii ČR).


Prevence a řešení šikanování

V rámci prevence proti šikaně škola usiluje o vytváření bezpečného, spolupracujícího a respektujícího prostředí a za tím účelem:
 Podporuje solidaritu a toleranci.
 Podporuje vědomí sounáležitosti.
 Posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit tříd a školy.
 Podporuje spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt.
 Klade důraz na právní odpovědnost jedince a v tomto smyslu posiluje právní vědomí žáků.
 Zajišťuje v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky zejména ve škole před vyučováním, o přestávkách, podle potřeby při pohybu žáků mimo školu-školních akcích, a to především v prostorách, kde by mohlo k šikanování docházet.
 Zajišťuje, aby žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky šikanování a nepodceňovali zejména počáteční projevy šikanování.
 Zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného chování a šikanování.
Výchovná opatření při šikaně zjištěné v prostorách školy, areálu školy, při akcích školy – prokázaná šikana (dle závažnosti situace) jsou udělována dle  Školního řádu.

Program proti šikanování

Program a jeho cíl:
Tento program je určen všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, žákům a jejich rodičům nebo zákonným zástupcům. Zaměřuje se na prevenci šikany a nabízí postupy, jak šikanování řešit.
Cílem tohoto programu je vytvořit bezpečné, spolupracující a respektující prostředí zaměřené na oblast komunikace a vztahů mezi žáky na naší škole.
 

Prevence proti šikanování:

Základem prevence šikanování násilí ve škole je ŠVP (Školní vzdělávací program) a MPP (Minimální preventivní program), který vychází z Metodických pokynů MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a školských zařízení, č. j. 24246/2008 a Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28.
 Zpracování prevence proti šikaně do školního řádu a s tím související dodržování školního řádu. 

Pravidelná školení pro výchovného poradce a metodika prevence

 Vzdělávání, informovanost a systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky vytváření dobrých vztahů a zdravých norem chování ve třídách.
 Pravidelná setkání – třídnické hodiny, třídní schůzky, konzultační hodiny VP, ŠMP s žáky, učiteli, rodiči.
 Informovanost (zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky, č. j. 24246/2008-6) pro žáky, učitele, rodiče na nástěnce ŠMP (1. patro, u V. třídy), školní řád a MPP (webové stránky školy), tištěná forma informačních propozic VP týkajících se prevence šikanování visí na nástěnce u kabinetu výchovného poradce.
 Seznam zařízení zabývajících se primární prevencí v oblasti rizikového chování (nástěnka ŠMP, MPP, Program proti šikanování).
 Konzultace u výchovného poradce a metodika prevence

Vymezení základních pojmů

Šikanování:
 Jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, popřípadě skupinu žáků.
 Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem či skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.
Projevy šikany:
Přímé znaky:
 zahrnují fyzické útoky, vydírání, poškozování věcí, krádeže jiné osobě, útoky verbální (slovní), nadávky, vyhrožování, ponižování. (může mít formu sexuálního obtěžování až zneužívání)
Nepřímé znaky:
 projevují se nápadným přehlížením a ignorováním žáka skupinou třídní nebo jinou
 Nebezpečnost působení spočívá zvlášť v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví.
Varovné signály šikanování:
Příklady nepřímých znaků šikanování u žáka:
 působí smutně, nešťastně, stísněně, stává se uzavřeným, mívá blízko k pláči
 o přestávkách je často osamocený, nemá kamarády, vyhledává blízkost učitelů
 při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními
 jeho prospěch se náhle a nevysvětlitelně zhoršuje
 má na těle modřiny, odřeniny, škrábance (nedovede je uspokojivě vysvětlit)
 odmítá vysvětlit poškození a případné ztráty věcí (používá nepravděpodobné výmluvy)
 mívá zašpiněný nebo poškozený oděv
 začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole
Příklady přímých znaků šikanování:
Verbální znaky:
 posměšné poznámky na adresu žáka, urážení jeho rodičů
 nadávky, hrubé žerty
 pohoršující přezdívka
 vysmívání se slabostem (handicapům)
 násilné a manipulativní příkazy, zákazy mluvení s kamarády …
Neverbální znaky:
 strkání, honění, kopání, údery – rány (nápadné, oběť neoplácí)
 nátlak - dávání peněžitých a jiných darů šikanujícímu (agresoři berou peníze, zbavují nebo ničí věci, přivlastňují si věci oběti, ničí nebo ukradnou učebnice a další školní pomůcky)
Motivy šikany:
Kdo a proč začíná šikanovat?
Ten, kdo chce být středem pozornosti, upoutat pozornost
Ten, kdo zabíjí nudu, zkouší, co druhý vydrží
Ten, kdo chce vykonat „něco velkého“.
Ten, kdo chce předejít svému týrání.
Zakrývání šikany:
Kdo a proč zakrývá šikanování?
Oběť: Od oběti lze těžko získat podrobnější a často objektivní informace (pocit viny, úzkosti, strach)
Svědci: Svědci i oběť mohou vypovídání považovat za žalování.
Agresoři: Agresoři často vynalézavě lžou, používají falešné svědky, nutí oběti ke lhaní nebo odvolání výpovědí.
Rodiče: Někteří rodiče agresorů chrání své děti za každou cenu. Někteří rodiče se obávají  spolupracovat při vyšetřování.

Odpovědnost, trestní postih – šikana z pohledu paragrafů

Škola:

Dle Školského zákona č. 561/2004 v souladu ustanovením § 29 Sb. je škola povinna zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a předcházení vzniku rizikového chování. Každý pracovník školy je povinen řídit se příslušnými pokyny a ustanoveními. Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádná opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení případně nepřekážení trestního činu dle § 167,168 trestního zákona, nadržování § 166, schvalování trestního činu § 165. Skutkovou podstatou účastnictví na trestném činu dle § 10 může jednání pedagogického pracovníka naplňovat v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil spáchání trestného činu (nechal šikanovaného samotného mezi šikanujícími žáky apod.)

Žák-agresor, pachatel:

K trestní odpovědnosti mladších patnácti let nedochází, neznamená to však, že nemohou být postiženi rodiče. Nezletilý pachatel může být postižen nařízením ústavní výchovy, může být nad ním stanoven dohled (JUDr. PhDr. Oldřich Choděra, převzato z Kolář Michal, Bolest šikanování, Praha, Portál, 2001 s. 213-218. Upraveno podle www.poradenskcentrum.cz)
Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění podle: § 235 – vydírání, § 213 - omezování osobní svobody, § 137- útisku, § 221-224 - ublížení na zdraví, § 234 - loupeže, § 197 – násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci § 157- poškozování cizí věci
 

Postup při odhalení šikany
 

V případě oznámení a odhalení šikany bude postupováno následovně:

1. Případ bude oznámen ředitelce školy, výchovnému poradci a metodikovi prevence
2. Bude proveden diskrétní rozhovor s oznamovatelem a s obětí či oběťmi.
3. Bude prošetřeno písemné oznámení upozornění (i anonymní).
4. Budou nalezeni vhodní svědci.
5. Budou vedeny individuální nebo konfrontační rozhovory (ne oběť X agresor).
6. Bude zajištěna ochrana oběti (obětem).
7. Bude veden a písemně zaznamenán rozhovor s agresorem (agresory), popřípadě konfrontace s ním (nimi).
8. O šikanování budou informováni zákonní zástupci (agresor i oběť). Na jednání s vedením školy budou rodiče agresora informováni o vzniklé situaci a možnostech ohledně potrestání žáka (běžná výchovná opatření).
9. Budeme pracovat s agresorem (uvědomování si svého chování a z toho vyplývajících následků).
10. V případě potřeby bude zabezpečena oběti, ale i agresorovi odborná pomoc (PPP, psychoterapeut, psycholog, psychiatr, středisko výchovné péče…).
11. Z důvodu nápravy situace bude potřeba pracovat s celým třídním kolektivem.
 

Postup v případě pokročilé šikany
 

Při náhlém projevu „výbuchu“ brutálního skupinového násilí bude postupováno následovně:

1. Bude zajištěna bezprostřední ochrana oběti (obětí).
2. Bude na pomoc přivolán další pracovník (pracovníci) školy.
3. Bude zabráněno agresorům v domluvě na křivé výpovědi.
4. Bude věnována dostatečná péče oběti (podpora, uklidnění, ošetření…).
5. Čin bude nahlášen Policii ČR a oddělení péče o dítě.
6. Vyšetřování bude vést Policie ČR.
7. Škola bude informovat zákonné zástupce obou stran (oběti i agresora).
8. Škola doporučí ve spolupráci s oddělením péče o dítě zákonným zástupcům dítěte případná výchovná opatření:
 umístění dítěte (agresora) do pobytového oddělení SVP
 realizace dobrovolného diagnostického pobytu žáka v diagnostickém ústavu
 podání návrhu OSPODu (Orgánu sociálně právní ochrany dítěte) k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření nebo ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu
9. Škola doporučí odbornou pomoc oběti a jejím rodičům (PPP, psychoterapeutická péče, psycholog, psychiatr, pediatr…)

Informace pro žáky:
„Překonej strach a zajdi za učitelem, kterému důvěřuješ“
 třídní učitel
 ředitelka školy
 výchovný poradce
 školní metodik prevence
 svěř se rodičům, kamarádovi
 v případě, že nenajdeš odvahu svěřit se někomu z výše jmenovaných, zavolej na
Linku bezpečí: 116 111 (bezplatná linka pro mládež do 26 let)
    840 111 234 nebo 606 021 021 (pro rodiče)
Také se můžeš obrátit na:
Dětské krizové centrum, o. s. (nonstop) 
V Zápolí 1250/21 
141 00 Praha
NON-STOP Linka důvěry DKC 241 484 149 nebo mobil 777 715 215
web Linky důvěry DKC:   http://www.linkaduverydkc.cz
e-mail internetové Linky důvěry DKC:    problem@ditekrize.cz

Informace pro rodiče:
Koho kontaktovat?
Obrátit se můžete především na školu, ředitelku školy, výchovného poradce, školního metodika prevence, třídní učitele, dále pak na:
Pedagogicko-psychologickou poradnu Ústí nad Orlicí – PhDr. Petra Novotná - 777 611 690
OSPOD Ústí nad Orlicí – Bc. Jiří Chládek  - 774 736 568


Co číst – doporučená literatura:
KOLÁŘ, M. Bolest šikanování (2. doplněné vydání), Praha“ portál,2005,255s.(ISBN 80-7367-014-3).
KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování (2. vydání), Praha: Portál,2000,127s.(ISBN 80-7178-123-1).