Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

Program proti šikanování

Základní  škola a mateřská škola Sopotnice, příspěvková organizace

Program proti šikanování

  Jsme malá škola vesnického typu a oproti školám městským máme málo žáků ve třídách. V naší škole nám záleží na tom, aby se zde žáci  cítily dobře a měly se spolužáky i učiteli pěkné vztahy. K budování dobrého klimatu ve škole patří i prevence sociálně patologických jevů a speciálně prevence šikany. Součástí minimálně preventivního programu je také program proti šikanování. Základem tohoto programu je budování dobrých vztahů v interakci mezi žáky, žáky a učiteli a mezi učiteli a rodiči. Tento program jasně formuluje pravidla řešení rizikových situací a tím přispívá k vytváření bezpečného prostředí v naší škole.

  Prvním bodem našeho programu proti šikanování je vzdělávání pedagogických pracovníků v dané oblasti. Koordinátor prevence, který prošel dalším vzděláváním, zajišťuje předávání důležitých informací ostatním pedagogům ve škole. Učitelé mají k dispozici materiály k prostudování i odbornou literaturu.
   Pro kvalitnější a snadnější komunikaci mezi pedagogy jsme vytvořili užší pracovní tým, jehož členy jsou ředitelka školy, která současně vykonává funkci výchovného poradce, speciální pedagog.
   V průběhu školního roku  budeme provádět ve 4. až 9. ročníku dotazníkové šetření na zmapování situace ve škole (klima školy). Výsledky budou citlivě prezentovány na webových stránkách školy.

   Součástí tohoto programu je také vypracování dvou krizových scénářů při řešení šikanování. První se týká postupu první pomoci při počátečních stádiích šikanování a druhý je určen pro situaci, kdy škola potřebuje pomoc zvenku.

A. Scénář vyšetřování počáteční šikany:
- rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi
- nalezení vhodných svědků
- individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky
- zajištění ochrany obětem
- rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi

B. Scénář vyšetřování pokročilé šikany:
- překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti
- domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování
- zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi
- pokračující pomoc a podpora oběti
- nahlášení policii
- vlastní vyšetřování

  Vedle těchto globálních informací pracujeme také na mapování konkrétních vztahů a sociálního klimatu v jednotlivých třídách. Třídní učitelé také diskutují s žáky o rozdílu mezi šikanováním a škádlením, hledají společně odpověď na otázku, jak by se ve třídě cítili bezpečně a v pohodě, co pro to mohou sami udělat, co by se dalo dělat společně zajímavého.
 Dalším bodem je prevence v samotné výuce. Konkrétně se jedná o hodiny výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, českého jazyka, kde jsou využívány různé metodické a výukové materiály.
 Do prevence mimo vyučování naše škola zahrnuje hlavně mimoškolní a zájmové aktivity, návštěvy filmových a divadelních představení, sportovní soutěže, vlastivědná putování, exkurze, zájezdy na hory, a akce pro děti i veřejnost pořádané ve spolupráci s KPDŠ.
 Ochranný režim  na naší škole je postaven také  na školním řádu. Vždy na začátku nového školního roku vedení školy vypracovává plán dohledů učitelů o přestávkách a v době polední pauzy, a pokud to okolnosti vyžadují i zvýšenou kontrolu rizikovějších prostor jako jsou např.  toalety . Za důležité považujeme seznámit s těmito aktivitami rodiče. Ti mají možnost se s tímto dokumentem seznámit na webových stránkách školy.

Vypracoval: Rudolf Svatý, metodik sociálně patologických jevů

Sopotnice 24. 8. 2016